ESG ประกาศความสำเร็จในการปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในราชบุรี

ESG ประกาศความสำเร็จในการปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในราชบุรี คาดส่งมอบสารสกัดจากกัญชง (CBD) ภายในเดือนมีนาคม 2565

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป ผู้ผลิตสารสกัดจากกัญชงเกรดการแพทย์รายใหญ่ที่สุดของไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่น ตั้งเป้าเก็บเกี่ยวผลผลิต 2.5 ล้านต้นต่อปี

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป วางแผนบรรลุเป้าหมายสำคัญ เก็บเกี่ยวผลผลิต 2.5 ล้านต้นต่อปี ผู้ผลิตสารสกัดจากกัญชงเกรดการแพทย์รายใหญ่ที่สุดของไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่น ขับเคลื่อนตลาดกัญชงทั่วภูมิภาคผ่านนวัตกรรมและการลงทุน

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป วางแผนบรรลุเป้าหมายสำคัญ เก็บเกี่ยวผลผลิตปีละ 2.5 ล้านต้น

ผู้ผลิตสารสกัดจากกัญชงเกรดการแพทย์รายใหญ่ที่สุดของไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่น ขับเคลื่อนตลาดกัญชงทั่วภูมิภาคผ่านนวัตกรรมและการลงทุน